2019. aasta juunis tegi majandus- ja taristuminister Taavi Aas maanteeametile ülesandeks kogutud statistika põhjal analüüsida seoseid korduvate liiklusrikkujate ja liiklusõnnetuste vahel. Avaldame uuringu kokkuvõtte täismahus.

Tänavu juunis toimunud liikluskomisjoni istungil andis majandus- ja taristuminister Taavi Aas maanteeametile ülesande teha ülevaade, kas on olemas seos õnnetustesse sattumisel korduvate liiklusrikkumistega.

Maanteeamet analüüsis 2014.-2018. aasta liiklusrikkumisi ning selgus, et korduvrikkujad osalesid ligi viis korda sagedamini inimkannatanatuga liiklusõnnetustes kui need juhid, kes liiklusalaseid süütegusid toime ei pannud.

Oktoobris toimunud valitsuse liikluskomisjoni kokkusaamisel otsustati uuringutulemusi kaaludes, et asjakohane oleks alustada veapunktisüsteemi väljatöötamist. VPS kontseptsioon peaks valmima järgmisel aastal.

Maanteeameti uuring

Maanteeamet uuringu eesmärgiks oli hinnata, kas liiklusrikkumiste eest karistatud mootorsõidukijuhid satuvad liiklusõnnetusse ja/või põhjustavad liiklusõnnetusi sagedamini kui juhid, keda liiklusrikkumiste eest karistatud ei ole.

Politsei- ja Piirivalveamet  väljastas algandmed sõidukijuhtide liiklusõnnetustes (edaspidi LÕ) osalemise ning liiklusnõuete rikkumiste kohta.

Andmed esitati Eesti isikukoodiga inimeste kohta, kes olid osalenud 2014.-2018. aastal inimkannatanuga LÕ-s mootorsõidukijuhina või LÕ-s osalenud ei olnud, kuid olid toime pannud liiklusalase süüteo.

Iga isiku kohta lisati järgnevad andmed:

  1. Liiklusõnnetuste arv: mitmes inimkannatanuga LÕ-s isik mootorsõidukijuhina osalenud on.
  2. Põhjustatud liiklusõnnetuste arv: mitme inimkannatanuga andmestikus on mootorsõidukijuhina LÕ-s osalenud isik märgitud LÕ põhjustajaks.
  3. Liiklusalaste väärtegude arv: mitmes väärteoasjas on isik olnud seosega „menetlusalune isik“, toiminguga seotud isik“, „toimepanija“ või „süüdistatav“. See loogika on võetud väärtegude kontrollaruandest.
  4. Kuritegude arv: mitmes liiklusalases kuriteos oli isik seosega „kuriteo toimepanija“ või „kahtlustatav“.
  5. Mootorsõiduki juhtimisõigusega isikute arv võeti liiklusregistrist 01.01.2019 seisuga ja see oli 644 049.

Liiklusalaste süütegude arvuks loeti liiklusalaste väärtegude ning kuritegude arv kokku.

Tabel 1. Isikuid, nende osalusel toimunud ning nende põhjustatud LÕ-d, lähtuvalt toime pandud liiklusalaste süütegude arvust.

Isikute, LÕ-e ja süütegude arvud Osales LÕ-s, liiklusalaseid süütegusid Ei osalenud LÕ-s, liiklusalaseid süütegusid
0 1 2 3 0 1 või enam
Isikuid kokku 2 449 2 919 1 495 1 965 406 580 228 641
LÕ-e arv 2 478 2 953 1 541 2 028 0 0
Põhjustatud LÕ-e arv 393 1 978 1 078 1 415 0 0

.

Tabel 2. Liiklusalase süüteo toime pannud mootorsõidukijuhtide osalusel toimunud ja põhjustatud LÕ-d võrrelduna samal perioodil liiklusalaseid süütegusid mitte toime pannud mootorsõidukijuhtidega.

Isikute, LÕ-e ja karistuste arvud 0 liiklusalast süütegu kokku vähemalt 1 liiklusalane süütegu Erinevus (kordades)
Isikuid kokku 409 029 235 020 x
LÕ-e arv 2 478 6 522 x
Põhjustatud LÕ-e arv 393 4 471 x
LÕ-s osalenute osakaal 0,6% 2,8% 4,6
LÕ põhjustanute osakaal 0,1% 1,9% 19,8

.

Eelnevas on arvesse võetud ka süüteod, mis seisnesid inimkannatanuga liiklusõnnetuse põhjustamises ja olid sellega vahetult seotud.

Näiteks kui alkoholijoobes sõidukijuht põhjustas registreerimata sõidukiga liiklusõnnetuse, loeti rikkumiseks nii joobes juhtimine, registreerimata sõidukiga liiklemine kui ka õnnetuse põhjustamine).

Kuna enamasti kaasneb inimkannatanuga LÕ põhjustamisega vähemalt üks rikkumine (LÕ põhjustamine ise) ja tegevuse lõppeesmärgiks on korduvrikkujate mõjutamine enne kui nad inimkannatanuga LÕ põhjustavad, võib olla mõistlikum vaadeldavate rikkumiste hulgast LÕ-e põhjustamisega seotud süüteod välja jätta.

Järgnevates tabelites ongi andmetest välja jäetud need süüteod, mille üheks rikkumiseks oli inimkannatanuga LÕ põhjustamine (LS § 223 või KarS § 422 või 423)

Tabel 3. Mootorsõidukijuhi osalusel toimunud ja juhi põhjustatud LÕ-e arv sõltuvalt juhi toime pandud liiklusalaste süütegude arvust.

Isikute, LÕ-e ja karistuste arvud Osales LÕ-s Ei osalenud LÕ-s
0 rikkumist 1 rikkumine 2 rikkumist 3 või enam 0 rikkumist 1 rikkumine 2 rikkumist 3 või enam
Isikuid kokku 4325 2028 1022 1458 406550 143561 46216 38889
LÕ-e arv 4395 2065 1051 1494 0 0 0 0
Põhjustatud LÕ-e arv 2151 1165 618 931 0 0 0 0

.

Tabel 4. Mootorsõidukijuhi osalusel toimunud ja juhi põhjustatud LÕ-e arv 1000 inimese kohta sõltuvalt tema liiklusrikkumiste arvust.

0 rikkumist 1 rikkumine 2 rikkumist 3 või enam
LÕ-e arv 1000 inimese kohta 10,7 14,2 22,2 37,0
Põhjustatud LÕ-e arv 1000 inimese kohta 5,2 8,0 13,1 23,1

.

Kokkuvõtteks

Liiklusalase süüteo toime pannud mootorsõidukijuhid osalesid samal aja jooksul inimkannatanuga õnnetustes ligi viis korda sagedamini kui need mootorsõidukijuhid, kes liiklusalaseid süütegusid toime ei pannud.

Liiklusalase süüteo toime pannud mootorsõidukijuhid põhjustasid sama aja jooksul ligi 20 korda sagedamini inimkannatanuga LÕ kui need mootorsõidukijuhid, kes liiklusalaseid süütegusid toime ei pannud.

Jättes rikkumistest välja liiklusõnnetuse põhjustamisega seotud süüteod, ja vaadeldes vaid isiku toime pandud rikkumiste arvu ning tema osalusel toimunud ja põhjustatud liiklusõnnetusi, võib teha järgmised järeldused:

  • Rohkem liiklusalaseid süütegusid toime pannud mootorsõidukijuhid osalevad sagedamini LÕ-s kui neid süütegusid mitte toime pannud juhid.

  • Kui juht oli toime pannud kolm või enam liiklusalast süütegu, siis osales ta ligi 3,5 korda sagedamini LÕ-s kui süütegusid mitte toime pannud sõidukijuht.

  • Rohkem liiklusalaseid süütegusid toime pannud sõidukijuhid põhjustavad sagedamini LÕ kui neid süütegusid mitte toime pannud juhid.

  • Kui juht oli toime pannud kolm või enam liiklusalast süütegu, siis põhjustas ta ligi 4,5 korda sagedamini LÕ kui süütegusid mitte toime pannud sõidukijuht.

  • Enam liiklusalaseid süütegusid toime pannud mootorsõidukijuhid on LÕ toimumise korral proportsionaalselt sagedamini liiklusõnnetuste põhjustajaks.

Kaanepilt: Ylle Tampere. Allikas: maanteeamet

Jaga

KOMMENTEERI SIIN

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.