Linnavalitsus esitab linnavolikogule otsuse eelnõu, mille kohaselt Tallinn liitub linnapeade kliima- ja energiapaktiga 2030 – paktiga liitunud linnade eesmärgiks on muuta linnad 2050. aastaks süsinikneutraalseks.

Tallinna linnavalitsus esitab volikogule eelnõu, millega soovib liituda kliima-ja energiapaktiga. Linnapeade kliima- ja energiapakt 2030 on dokument, mis kinnitab Euroopa linnade hoolivust keskkonnast ja valmidust jätkata eelmise linnapeade paktiga alustatud protsessi.

Linnapeade kliima- ja energiapaktiga 2030 võetud kohustused on aluseks säästva energiamajanduse ja kliima tegevuskava aastateks 2020-2030 koostamisele.

Paktiga liitunud linnade ühine eesmärk on vähendada 2030. aastaks CO2 heitkogust vähemalt 40% ja muuta linnad 2050. aastaks süsinikneutraalseks, aidates sellega hoida maailma keskmise temperatuuri tõusu kindlalt alla 2 °C, võrreldes tööstusrevolutsioonieelse tasemega.

Pakti allkirjastanud linnapead kohustavad vähendama CO2 ja võimaluse korral muude kasvuhoonegaaside heitkogust oma linna territooriumil 2030. aastaks vähemalt 40% ja parandada linna toimetulekut kliimamuutuste mõjuga.

UUS TEGEVUSKAVA JA CO2 KOGUSTE VÄHENDAMINE

Linnapeade kliima- ja energiapaktiga 2030 liitumisel vaja täita kaks nõuet – võtta kahe aasta jooksul pärast liitumist vastu Tallinna säästva energiamajanduse ja kliimamuutustega kohanemise tegevuskava ning vähendada Tallinna linna territooriumil CO2 heitkogust 40%.

Need eesmärgid seadis Tallinna linn endale juba algatusega „Mayors Adapt” liitudes ning seega uusi kohustusi linnapeade kliima- ja energiapaktiga 2030 liitumine kaasa ei too.

ALLKIRJAD ALLA 3. APRILLIL

Esimene võimalus linnapeade kliima- ja energiapaktiga 2030 liituda on tänavu 3. aprillil Genovas toimuval Euroopa linnade ühenduse EUROCITIES keskkonnafoorumil, mil leiab aset uue leppe allkirjastamise tseremoonia. Järgmine allkirjastamise tseremoonia toimub juunis 2019 Brüsselis Euroopa rohelise nädala raames.

Linnapeade kliima- ja energiapakti 2030 allkirjastab Tallinna Linnavolikogu volituse alusel linnapea Taavi Aas või tema poolt volitatud linnavalitsuse liige.

Linnapeade paktist tulenevate ülesannete täitmise eest vastutab Tallinna Keskkonnaameti hallatav asutus Tallinna Energiaagentuur.

ÜLE-EUROOPALINE TEGEVUSRAAMISTIK

Linnapeade pakt on Euroopa Komisjoni algatus, mille eesmärk on tuua kokku Euroopa linnade linnapead, et luua alaline võrgustik linnapiirkondades energia säästmist puudutavate kogemuste vahetamiseks.

Linnapeade paktiga liitumisel võetud kohustusest lähtudes töötati välja ja võeti vastu 2011. linnavolikogu otsus Tallinna säästva energiamajanduse tegevuskava aastateks 2011-2021, milles antakse tegevussuunad linna energiamajanduse arendamiseks aastani 2021.

2015. aastal liitus Tallinn linnapeade pakti raames algatusega „Mayors Adapt”, millest tulenevalt peab Tallinn suurendama oma valmisolekut ja suutlikkust reageerida kliimamuutuste mõjule. Algatusega ühinemise eesmärk oli aidata täita Euroopa Liidu kohanemisstrateegia üldeesmärki ja muuta Euroopa kliimamuutustele vastupanuvõimelisemaks.

[dropcap]ACCELERISTA KOMM [/dropcap]Ärge laske end eksitada uhketest terminitest nagu “süsinikneutraalne”. Ajakirjas Eesti Mets on süsinikneutraalsuse teemat põhjalikumalt käsitlenud Märt Riistop. Olgu allpool tsitaat artiklist:

“Süsinikneutraalne” on moesõna, mida viimasel ajal on laialt kasutatud. Kui näiteks keegi tahab endale korraldada süsinikneutraalsed pulmad, sõidutades selleks külalised kohale lennukiga, saab ta seda lihtsalt teha.

Asjaomased firmad arvutavad pulmadega kaasneva süsiniku jalajälje ja korraldajad saavad südametunnistuse rahustamiseks osta mõne süsinikuladestuse projekti osakuid. Vähemasti teoreetiliselt on süsinikubilanss sellega tasakaalu viidud.”

Seda, et muutusi on vaja, ei vaidlusta keegi. Olgu need mõistlikud, mitte ajendatud poliitikute järjekordsest eneseupitamisest.

Allikas: Raepress

Jaga

KOMMENTEERI SIIN

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.